Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
https://app.inkassotrade.com/

DEFINICJE

 1. Serwis – aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem https://app.inkassotrade.com/.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, dostępny pod adresem https://xfox24.com/regulamin.
 3. Cennik – dokument zawierający wykaz Usług i cen Usług świadczonych w ramach Umowy przez Operatora, stanowiący odrębny od Regulaminu dokument dostępny pod adresem https://xfox24.com/cennik. 
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie. 
 5. Strony – Obie strony Umowy – Operator i Użytkownik. 
 6. Operator – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: more7 Polska Sp z o.o., ul. Sienkiewicza 5/5, 60-816 Poznań, NIP: 7792215233, REGON: 634517910. 
 7. Użytkownik – przedsiębiorca, korzystający z Usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie zawartej z Operatorem Umowy. 
 8. Usługi(a), – usługi automatycznego powiadamiania o stanie rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a jego kontrahentami, na podstawie danych i parametrów określających sposób, moment i częstotliwość wygenerowania się automatycznej wiadomości wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika, a świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. 
 9. Powiadomienia – wiadomości wysyłane przy pomocy Serwisu przez Użytkownika do jego kontrahentów w różnych formatach obsługiwanych przez Serwis. 
 10. Konto – dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Serwisu w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, oraz inne dane, oraz korzystać z poszczególnych Usług Serwisu. Konto tworzone jest w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie. 
 11. Abonament - opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym. 
 12. Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca albo inny okres rozliczania usług świadczonych w trybie abonamentowym.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Użytkownikiem może być tylko przedsiębiorca, zawierający Umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zakupów za pośrednictwem Serwisu. Ponadto, Użytkownikiem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Usług, niezbędne jest używanie urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

§ 2

 1. Kontakt z Operatorem odbywa się e-mailem na adres xfox24@more7.pl.
 2. Oświadczenia, o których mowa w Regulaminie Strony składają sobie wzajemnie e-mailem, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

  REJESTRACJA KONTA

  § 3

  1. Umowa zawierana jest wraz ze skutecznym zarejestrowaniem Konta.
  2. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie pod adresem https://app.inkassotrade.com.
  3. Użytkownik powinien dbać o to, by nie udostępniać hasła do swojego Konta osobom niepowołanym
  4. Operator jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Użytkownika w toku procesu rejestracji Konta danych. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Operator może powstrzymać się od świadczenia Usług, aż do wyjaśnienia tych wątpliwości. O takiej sytuacji Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika i na jego żądanie, zwróci wpłaconą, a niewykorzystaną jeszcze należność.

  KORZYSTANIE Z USŁUG

  § 4

  1. Powiadomienia, są tworzone przez Użytkownika z poziomu Konta, zgodnie z zawartymi tam wskazówkami.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Powiadomień, oraz za używanie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych osób trzecich.
  3. Użytkownik korzysta z Usług dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
  4. Powiadomienia mogą być tworzone w oparciu o formularze dostarczane przez Operatora, albo przy użyciu indywidualnie tworzonych przez Użytkownika sformułowań.
  5. Użytkownik może z poziomu Konta zintegrować posiadane nośniki danych z Serwisem.

  § 5

  1. W czasie obowiązywania Umowy warunkiem korzystania z Usług jest wykupienie wybranego pakietu zakresu usług.
  2. Użytkownik z poziomu Konta ma możliwość dokonywania zakupów.

  PŁATNOŚCI

  § 6

  Zakupu pakietu usług Użytkownik dokonuje wybierając jedną z poniższych form płatności:

  1. Przelewem na rachunek bankowy Operatora nr 68 2130 0004 2001 0354 0275 0001
  2. Poprzez system płatności zintegrowany i udostępniony w ramach Serwisu, zgodnie z regulaminem tego systemu.

  § 7

  1. Ceny pakietów usług podane są w Cenniku. Ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu osoby wystawiającej dokument.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail.
  4. Operator wystawia zbiorczą fakturę za Usługi wyświadczone w danym miesiącu kalendarzowym. Faktura będzie każdorazowo wystawiona do dnia 15 każdego kolejnego miesiąca.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  § 8

  1. Całkowita odpowiedzialność Operatora Serwisu względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości sumy opłat dokonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jakie Użytkownik wniósł na rzecz Operatora Serwisu z tytułu świadczenia usług.
  2. W przypadku naruszania norm współżycia społecznego, Operator Serwisu może zablokować konto Użytkownika po jego uprzednim wezwaniu do zaprzestania działań naruszających normy.
  3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  • przerw w dostawie usługi lub niedostępności serwisu https://app.inkassotrade.com niezależnych od Operatora Serwisu lub będących następstwem zdarzeń, których Operator nie mógł przewidzieć,
  • niepoprawnego funkcjonowania systemu niebędącego winą Operatora, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej,
  • dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane,
  • nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu,
  • niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy.

  REKLAMACJE

  § 9

  1. Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres e-mail Operatora xfox24@more7.pl. W piśmie zawierającym reklamację należy podać, dane podmiotu reklamującego, oraz opisać przyczyny reklamacji.
  2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator informuje Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie e-maila.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  § 10

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator Serwisu. Abonent oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  2. Użytkownik jest administratorem danych osobowych przesyłanych. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika.
  3. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych i marketingowych. Na podany e-mail będziemy przesyłali wyłącznie informacje odnośnie systemu i sporadycznie odnośnie innych rozwiązań naszej firmy, ale w każdej chwili Użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania takich e-maili.
  4. Użytkownik powierza Dane do przetwarzania Operatorowi Serwisu wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Operatora Serwisu wynikających z Regulaminu. Wszystkie Dane osobowe wprowadzone są przez Użytkownika do Serwisu z prawem dalszego powierzania tych danych do przetwarzania w celu wyżej opisanym.

  INNE POSTANOWIENIA/POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 11

  1. Operator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
  2. Regulamin może być zmieniany przez Operatora Serwisu. O każdej zmianie w Regulaminie Operator Serwisu poinformuje Użytkowników.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.